مجموعه کتاب‌های کارگردانان سینما تلاشی است برای آشنایی با کارگردانان برجسته ایران و جهان، این مجموعه در قالب مصاحبه با کارگردان یا نقد و بررسی دنیای سینمایی آن کارگردان ارائه می‌شود.

کتاب