⁣مجموعه‌ی مواجهات پست‌مدرن ویراسته‌ی ریچارد اپیگنِنزی متشکل از 27 کتاب در حوزه‌های مختلفِ؛ روان‌کاوی، نشانه‌شناسی، معرفت‌شناسی، زیست‌بوم و … در سپهر پست‌مدرنیسم است که توسط انتشارات ایکن‌بوک منتشر شده و ترجمه‌ی فارسی آن اینک به همت انشارات مهرگان خرد در دسترس است.

کتاب