کتابهای سمر مجموعه‌ای از روایت‌های جذاب از زندگی یا ماجراجویی‌ها است که در واقعیت به وقوع پیوسته‌اند.

کتاب