جوناس سالزگبر نویسنده اهل سوییس کتاب رواقی‌گری است. او در تلاش برای رسیدن به بهترین نسخۀ خود از فلسفۀ‌ کهن رواقی‌گری می‌گوید. در هستۀ اصلی این فلسفۀ عملی، هدف داشتن زندگی سعادتمندانه حتی در برابر مشکلات است.

در حال نمایش یک نتیجه